Quality

Chất lượng sản phẩm  
  • Tiêu chuẩn cao su TCVN: 3769:2004
  • Tiêu chuẩn cao su TCVN: 6314: 1997
  • Green Block: 1969
MSDS  
  • SVRCV
  • SVR3L
  • SVR 10/20
  • RSS1/3
  • LATEX 60% DRC